Adatvédelmi tájékoztató

A TheVR App adatvédelmi szabályzata meghatározza, hogy hogyan gyűjtük, használjuk fel és osztjuk meg másokkal a személyes adatokat.

Hatályos: 2023.02.06-tól.

A legfontosabb kérdések

Minden olyan adatot személyes adatként kezelünk, amely a felhasználóinkkal kapcsolatos, vagy amelyet a felhasználóinkhoz társítottunk az App használata során. Tehát személyes adat minden olyan adat, amellyel felhasználóink közvetlenül azonosíthatóak – például név, telefonszám, email cím –, illetve minden olyan adat is, amellyel közvetlenül nem azonosítható, de bizonyos keretek között felhasználható azonosítására – például Twitch azonosító.

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint átláthatóan kezeljük.
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 • Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek vásárlóink azonosíthatóak.
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
 • Aktivitási adatok: Hányszor/milyen gyakran nyitják meg a felhasználóink az alkalmazást. 
 • Twitch fiók adatok: Az e-mail cím és a user név. A nyereményjátékokban/soroslásokban való részvételhez.
 • Eszközinformációk: Olyan adatok, amelyek alapján a vásárlóink eszköze azonosítható.
 • Használati adatok: A TheVR App használatára vonatkozó adatok: például az alkalmazásban megnyitott oldalak, keresések, tevékenységek.

A vásárlóink az adatkezelésről:

 • tájékoztatást kérhetnek,
 • kérhetik az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhatnak az adatkezelés ellen és kérhetik adataik törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhetnek,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehetnek, illetve eljárást kezdeményezhetnek (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: [email protected]
Honlap: https://naih.hu/

A vásárlóink kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor a kérelemnek nem áll módunkban eleget tenni – például ha vásárlónk azt szeretné, hogy töröljünk egy felhasználói adatot, a felhasználói adat megőrzése azonban a webáruházunk törvényi kötelezettsége. Elutasíthatunk továbbá egyes kérelmeket, amennyiben úgy gondoljuk, hogy azok aláásnák az adatok törvényes, a csalások elleni védelmi, illetve biztonsági okokból történő használatát. Például ha olyan adatok törlését kérik, amely biztonsági okok miatt éppen vizsgálat alatt áll. Ezenkívül visszautasíthatjuk az olyan adatvédelmi kérések teljesítését is, amelyek veszélyeztetik mások személyes adatait, komolytalanok/rosszhiszeműek, vagy rendkívül nehezen lennének végrehajthatók.

Szolgáltatók: Társaságunk bizonyos esetekben harmadik félnek számító szolgáltatókat bíz meg egyes feladatokkal, például adatok, köztük személyes adatok tárolásával vagy feldolgozásával, annak érdekében, hogy felhasználóink probléma mentesen használják szolgáltatásainkat. Ilyen például a tárhelyszolgáltató és fejlesztői partnereink. Az Adatvédelmi nyilatkozatunk nem terjed ki arra, hogy a harmadik felek hogyan használják fel a személyes adatokat. Azt javasoljuk, hogy olvassátok el az adott harmadik fél adatvédelmi szabályzatát, és ismerjétek meg az adatvédelmi jogaitokat. Cégek, akikkel megosztjuk az adatokat:

Amazon Web Services Inc. (Szerver szolgáltató)
Honlap: https://aws.amazon.com/about-aws/

CodeYard Kft. (Fejlesztő partner)
Cím: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 57/A
Cégjegyzékszám: 09 09 025578
Honlap: https://codeyard.eu/
Telefonszám: +36 30 272 9677
E-mail cím: [email protected]

Syscops Technologies Kft. (Üzemeltető)

Cím: 3950 Sárospatak, Dózsa György utca 12.
Cégjegyzékszám: 05 09 032294
Honlap: https://syscops.com/
E-mail cím: [email protected]

 

 

 • A szolgáltatások üzemeltetése. A TheVR App személyes adatokat gyűjt a szolgáltatások üzemeltetése érdekében, amelybe beletartozhatnak azok a személyes adatok, amelyeket az ajánlatok továbbfejlesztéséhez, az auditáláshoz és az adatelemzéshez hasonló belső felhasználáshoz, illetve a hibaelhárításhoz gyűjtünk.
 • Adatok sorsoláshoz. A felhasználóink Twitch felhasználónevét feldolgozzuk amennyiben sorosláson vesznek részt. Amennyiben az adott szituáció igényli, további személyes adatokat - név, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám is elkérhetünk.
 • A jogszabályoknak való megfelelés. A jogszabályoknak való megfelelés érdekében – például adózási vagy jelentési kötelezettségeknek, illetve törvényes kormányzati kéréseknek való megfelelés céljából.
 • Előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulás alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
 • Egyes esetekben az adatok kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk a figyelmet.
 • A személyes adatokat kezelhetjük szerződéses kötelezettség teljesítése céljából. Ennek részleteiről kérelemre tájékoztatást nyújtunk.
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)